Hỗ trợ

1/ Giải pháp điều khiển và thu thập dữ liệu lò nhiệt.https://drive.google.com/file/d/0B_Mj5dr8IQ-Ueng3NmVra3ZlLXM/view

2/ Giải pháp thu thập số lượng sản phẩm.

https://drive.google.com/file/d/0B_Mj5dr8IQ-UeThiWElXenA4d0k/view?usp=sharing

3/ Driver cap nap chuong trình.

http://www.mediafire.com/file/dxcz4xh5dp3u9vc/driver+cap+nap+chuong+trinh.rar